دسترسی سریع

عنوان خدمت نحوه ارائه راهنمای اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه FAQ SLA شماره تماس و نام
زیرخدمت استفاده از دریافت خدمت واحد پاسخگوی
عنوان خدمت عنوان زیر خدمت   زیرخدمت   زیرخدمت
کلان (شناسه (شناسه زیرخدمت)        
خدمت)          
تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي تدوين استانداردهاي ملي ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع تدوين استاندارد ملي ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره امور تدوين/ آقای عظیمی/ داخلی 1104
10031455000 10031455100
  مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML) ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره امور تدوين/ آقاي فاتحی / داخلی 1207
  10011455101
تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد  ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره تایید صلاحیت / خانم سرکارزاده / داخلی 1504
13011456000 13011456100  
    --------
    سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ►
  تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد   ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره تایید صلاحیت / آقای عزیزی ها / داخلی 1503
  13011456101  
    --------
    سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ►
  تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد  ► الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت► متولي سازمان ملي استاندارد
  13011456102
  تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد   ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات►   سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت►  آقاي بهروزی / داخلی 1205
  13011456103
  تائيد صلاحيت کارشناسان استاندارد   ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► بانك اطلاعاتي كارشناسان استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت►  آقاي بهروزی / داخلی 1205
  13011456104      
         
         
         
      سامانه جامع تدوين استاندارد ملي ►  
         
     دريافت راهنماي زير خدمت ►    
        سوالات متدوال زیرخدمت ►
  تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي   ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح  خدمت► اداره آموزش/ خانم داودی/داخلی 1109
  13011456105
   
  تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي  ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت► متولي سازمان ملي استاندارد
  13011456106
  تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي   ► الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت► متولي سازمان ملي استاندارد
  13011456107
  تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي    ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت متولي سازمان ملي استاندارد
  13011456108
نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد    ► الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجرای استاندارد/ آقای اسکندری/ داخلی 1613
10031457000 10031457100
  تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد  ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجرای استاندارد/ آقای اسکندری/ داخلی 1613
  10031457102
  نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل  ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجرای استاندارد/ آقای فرامرزی/ داخلی 1601
  10031457103
  نظارت بر ايمني آسانسور   ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►    لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه مديريت بازرسي آسانسور ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجرای استاندارد/ آقای صالحانی/ داخلی 1607
  10031457104  
  نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها  ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر استاندارد تجهيزات تفريحي ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجرای استاندارد/ آقای صالحانی/ داخلی 1607
  10031457105  
  نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار   ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجرای استاندارد/ آقای فرامرزی/ داخلی 1601
  10031457106
  نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي  CNG  ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر استاندارد جايگاه هاي CNG ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه  توافق سطح خدمت اداره اجرای استاندارد/ آقای فاتحی پولادی/ داخلی 1615
  10031457107
  نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي بر   ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجرای استاندارد/ آقای خائب/ داخلی 1617
  10031457108
  نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه    ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجرای استاندارد/ آقای خالدی/ داخلی 1618
  10031457109
  نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه    ► الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجرای استاندارد/ آقای فاتحی پولادی/ داخلی 1615
  10031457110
  صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد    ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجرای استاندارد/ آقای خائب/ داخلی 1617
  10031457111
  صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال   ► الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجرای استاندارد/ آقای اسکندری/ داخلی 1613
  10031457112
ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي)  ► الكترونيكي   لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه صادرات و واردات ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره صادرات و واردات / آقاي قدوس / داخلی 1309 و خانم دهناشی /  داخلي 1302 
  10031458100
10031458000 تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره)   ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير  خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه صادرات و واردات ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره صادرات و واردات / آقاي قدوس / داخلی 1309 و خانم دهناشی /  داخلي 1302 
  10031458101
  صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي  ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجرای استاندارد/ آقای فرامرزی/ داخلی 1601
  10031458102
  صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتي )  ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره صادرات و واردات / آقاي قدوس / داخلی 1309 و خانم دهناشی /  داخلي 1302 
  10031458103
  صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر  ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ثبت كالا و برند ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه صادرات و واردات ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره صادرات و واردات / آقاي قدوس / داخلی 1309 و خانم دهناشی /  داخلي 1302 
  10031458104    
     لينك دريافت راهنماي زير خدمت صدور گواهي صادر كننده برتر ►  
       
       
       
      سوالات متدوال زیرخدمت ►
ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي)  ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اوزان و مقياسها/ آقاي بقایی /داخلي 1101 
  10031459100
10031459000 علامت گذاري وسايل توزين و سنجش   ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اوزان و مقياسها/ آقاي بقایی /داخلي 1101 
  10031459101
  ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع   ► الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير  خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اوزان و مقياسها/ آقاي افتخاری نسب /داخلي 1117 
  10031459102
  نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك )  ► الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اوزان و مقياسها/ آقاي احمدزاده /داخلي 1100 
  10031459103
  صدور گواهينامه كاليبراسيون   ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اوزان و مقياسها/ آقاي احمدزاده /داخلي 1100 
  10031459104
  نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول    ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اوزان و مقياسها/ آقاي بقایی /داخلي 1101 
  10031459105
ترويج و فرهنگ سازي استاندارد   الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه ترويج استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت► اداره امور آموزش/ آقاي محسنی / داخلی 1114
10031940000
آموزش استاندارد سازي آموزش استاندارد سازي برون سازماني  ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه مديريت يكپارچه آموزش ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره امور آموزش/ خانم داودی/ داخلی 1109
18051941000 18051941100
  آموزش كارشناسان استاندارد  ► الكترونيكي   لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه مديريت يكپارچه آموزش ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره امور آموزش/ خانم داودی/ داخلی 1109
  18051941101
  آموزش مسئولين كنترل كيفيت  ► الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه مديريت يكپارچه آموزش ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه اداره امور آموزش/ خانم داودی/ داخلی 1109
  18051941102   توافق سطح خدمت►
    سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ►