دسترسی سریع

شناسه خدمت  10031455000 تدوین استاندارد ملی و  مشارکت در استانداردهای بین المللی

 
استعلام استانداردهای ملی موجود استعلام استانداردهای ملی باطل شده
استعلام پیشنهادات کمیته برنامه ریزی استعلام اولویت های تدوین استاندارد ملی
استعلام پیش نویس استاندارد های ملی جستجوی منایع و موضوعات پیشنهادی جهت تدوین استانداردهای ملی
شناسه خدمت
 13011456000 -تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی
 
استعلام آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده استعلام شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده
استعلام شرکتهای گواهی دهنده تایید صلاحیت شده استعلام شرکتهای بازرسی خدماتی
تایید صلاحیت شده
استعلام کارشناسان استاندارد تایید صلاحیت شده استعلام شرکتهای آموزشی همکار تایید صلاحیت شدهجدول مقررات رشته هاي تخصصي مديران كنترل كيفيت و كارشناسان رسمي استاندارد - آذر 97

شناسه خدمت 10031457000- نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا

 
استعلام واحدهای تولیدی تحت پوشش استاندارد استعلام پروانه های کاربرد علامت استاندارد
استعلام استانداردهای ملی اجباری
استعلام فروشندگان معتبر آسانسور در اصفهان استعلام تجهیزات تفریحی ایمن سازی شده در سطح کشوراستعلام اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد  از طریق سامانه پیامکی 10001517   


 لیست تولیدکنندگان تجهیزات تفریحی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
 
لیست استاندارد های ملی در دامنه تجهیزات شهربازی ها

شناسه خدمت 10031458000- ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی


فهرست کالاهای مشمول نظارت ، قوانین و آیین نامه ها ، فهرست شرکتهای بازرسی و سایر موارد مرتبط با فرایندهای صادرات و واردات شناسه خدمت 10031459000- ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی


فهرست آزمایشگاه های همکار قانونی در زمینه وسایل توزین سبک ،‌آزمون دوره ای نازل سوخت مایع و باسکولهای سنگین