دسترسی سریع

Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال خوزستانزیرپورتال خوزستان
Collapse معرفیمعرفی
تاریخچه
قوانین و مقررات
منشور اخلاقی
تماس با ما
معرفی استان
Collapse معرفی مدیر کلمعرفی مدیر کل
ارتباط مستقیم با مدیر کل
اطلاعات تماس مسئولین و کارشناسان
Collapse خدمات اداره کلخدمات اداره کل
سطح خدمات
لیست دفاتر پیشخوان
مناقصه و مزایده
کتابچه راهنمای ارباب رجوع
نظرسنجی پورتال -داخلی
Collapse مسابقهمسابقه
پاسخ مسابقه
Collapse فرم هافرم ها
فرمها و مراحل انجام کار
ورود اطلاعات
لیست نظرسنجی
ورود اطلاعات (فرم 99)
Expand لیست نظرسنجی (فرم 99)لیست نظرسنجی (فرم 99)
Collapse رئیس اجرای استانداردرئیس اجرای استاندارد
معرفی رییس اداره اجرا
دانلود فرم
Collapse رئیس اداره امور آزمایشگاهرئیس اداره امور آزمایشگاه
معرفی رییس امور آزمایشگاه ها
دانلود فایل
Collapse رئیس نظارت بر امور صادراترئیس نظارت بر امور صادرات
خلاصه فعالیت صادارت
معرفی رییس بخش صادرات و واردات
ارتباط با حوزه های مختلف اداره کل
Collapse صفحات مختلفصفحات مختلف
شیوه های ثبت شکایات مردمی
لینک های مرتبط
نقشه سایت
صفحه خروج از دسترس
بیانیه توافق سطح خدمت
ثبت نام
شعار سال
حریم شخصی
دستگاه های اجرایی استان
پروفایل شخصی سوابق شهروندی
اتوماسیون چارگون
دستورالعمل بروزرسانی
نمودار سازمانی
شناسنامه خدمت
نسخه موبایلی
کارکنان
راهبرد مشارکت الکترونیکی
مناقصه و مزایده
استعلام الکترونیکی
ورود اطلاعات نظرسنجی جدید برش 97
مشاهده نتایج نظرسنجی برش 97
سامانه 1517
امر به معروف و نهی از منکر
منشور حقوق مراجعه کنندگان
فهرست مصالح ساختمانی دارای نشان استاندارد استان خوزستان
پشتیبانی از افراد کم توان
پیشگیری و مبارزه با فساد
ارتباط با بازرس اداره کل
فلوچارت رسیدگی به شکایات
گزارش عملکرد سال
معرفی خدمات
Expand سامانه شفافیتسامانه شفافیت
Collapse اداره کلاداره کل
معاونت اداری و مالی
معاونت ارزیابی انطباق
معاونت استاندارد سازی و آموزش
معرفی رییس اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها
معرفی مسئول روابط عمومی
معرفی رییس اداره تایید صلاحیت
نتایج نظرسنجی خدمات
میز خدمت الکترونیکی
Collapse رییس اداره حقوقی و  رسیدگی به شکایات رییس اداره حقوقی و رسیدگی به شکایات
معرفی رییس اداره حقوقی
Collapse صفحه اصلی استانی زیرپورتال- قالب تیر99صفحه اصلی استانی زیرپورتال- قالب تیر99
صفحه داخلی استانی جدید-قالب تیر99
Collapse صفحه اصلی-قالب جدید1401صفحه اصلی-قالب جدید1401
صفحه داخلی تک ستونه-قالب جدید1401
صفحه داخلی دو ستونه-قالب جدید1401