اخبار استان

بيشتر

دوشنبه1401/8/30

13:04:5

15

برگزاری هفتگی کمیسیون های تدوین استاندارد در استان خوزستان

کمیسیون های هفتگی تدوین استاندارد در استان خوزستان برگزار شد.

در راستای تحقق برنامه عملیاتی اداره کل استاندارد خوزستان در شاخص تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی و پس از ابلاغ مصوبات کمیته ‌های برنامه‌ریزی تدوین به استان و انعقاد قرارداد با دبیران تدوین، همزمان با هفته استاندارد، برگزاری کمیسیون‌های تدوین استاندارد در استان آغاز گردید. در این جلسات که به طور مستمر و هفتگی و به‌‌صورت مجازی در رشته‌های مختلف، با حضور کارشناسان، متخصصان، صاحبنظران امر از واحدهای تولیدی، صنایع مرتبط، مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی  برگزار می‌گردد، پیشنویس اولیه استانداردهای تهیه‌شده با موضوعات متنوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از جمع‌بندی و اعمال نظرات و تصویب در کمیسیون‌های اولیه، فنی و نهایی به منظور برنامه‌ریزی جهت تخصیص شماره اجلاسیه و طرح در کمیته‌های ملی مربوطه به دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان ارسال می‌گردند. پیشنویس‌های تهیه شده، در نهایت در اجلاسیه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب در کمیته‌ها، تخصیص شماره ملی و چاپ، در ردیف استانداردهای ملی منتشر شده در آرشیو کتابخانه مرکزی سازمان ملی استاندارد ایران قرار می‌گیرند. متن این استانداردها از طریق پورتال سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی
 standard. inso.gov.irقابل دانلود می باشند.