رویدادهای مهم

بيشتر

چهارشنبه1401/3/18

09:04:3

239

آگهی مناقصهاداره کل استانداردخوزستان درنظر دارد عملیات تعمیرات وبهسازی ساختمانهای متعلق به خود  درشهرستانهای آبادان ،خرمشهر وبندرامام (ره) را ازطریق مناقصه عمومی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به واجدین شرایط واگذار نماید.


 مدت زمان قیمت گذاری درسامانه ستاد از1401/03/17لغایت1401/03/23

شرکت کنندگان می توانند تا دو روز قبل ازاتمام مهلت شرکت درمناقصه، نسبت به بازدید از محل انجام پروژه اقدام نموده و  به منظور هماهنگی  وآشنایی بیشتربا روند کار،بازدید و یا کسب اطلاعات بیشتر با مسئول تدارکات وکارپردازی اداره کل استاندارد حبیب الله ملایی مراجعه یا  تماس حاصل نمایند.

آدرس:اهواز-کیانپارس-خیابان13غربی-فازسوم-پلاک140-اداره استاندارد-طبقه4-واحد تدارکات وکارپردازی

شماره تماس:09169108835